Celem Fundacji jest: 

1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalność charytatywna; 

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) ochrona i promocja zdrowia; 

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

13) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

14) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

15) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

18) turystyka i krajoznawstwo; 

19) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

21) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

22) ratownictwo i ochrona ludności; 

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

24) wspieranie i udzielanie pomocy samorządom – w szczególności udzielanie wsparcia finansowego w celu realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi lokalnemu; 

25) promocja i organizacja wolontariatu; 

26) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

27) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

29) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

30) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt. 1-31 powyżej; 

31) dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka; 

32) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

33) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

34) organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom; 

35) upowszechnianie wiedzy w zakresie prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników oraz pracodawców.